Overhead | Špecialisti na 3D skenovanie a prácu s donom

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Overhead s.r.o dbá na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, dodávateľov, potenciálnych obchodných partnerov a ďalších dotknutých osôb, ktorú vykonáva v súlade s požiadavkami Všeobecných nariadení o ochrane údajov (GDPR) a právnymi predpismi SR a EÚ

Definícia pojmov a základné ustanovenia

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Spoločnosť Overhead s.r.o. spracúva osobné údaje objednávateľov služieb spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Dotknuté osoby

Za dotknuté osoby sa považuje nasledovný okruh osôb:

 • Osoby, ktoré využili kontaktný formulár na stránke spoločnosti Overhead s.r.o;
 • existujúci zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri ;
 • potenciálni obchodní partneri a záujemcovia o naše služby;
 • potenciálne zaznamenané osoby dronmi pri snímaní terénu, budov, objektov;

Osobné údaje (OÚ)

Za osobné údaje sa považujú nasledovné informácie:

 • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa;
 • osobné údaje vyplývajúce zo zákonnej povinnosti pre plnenie zmlúv a záväzkov;
 • e-mailová komunikácia s dotknutou osobou,;
 • príp. ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla

Identifikačné údaje spoločnosti Overhead s.r.o.

Názov prevádzkovateľa: Overhead s.r.o.
Sídlo: Sihoť 16, 060 01 Kežmarok
Štúdio na Slovensku: Nábrežná 8, 060 01 Kežmarok
Showroom v Nemecku: Zum Moorfeld 10, 29525 Uelzen, Nemecko
IČO: 51237920
IČO DPH: SK2120647243
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35625/P
Kontaktná mailová adresa pre GDPR: info@overhead4d.com

Účel spracovanie osobných údajov

 1. Vybavenie žiadosti z kontaktného formulára

 2. Keď dotknutá osoba využije možnosť kontaktovania prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke, používa spoločnosť Overhead s.r.o. nasledujúce kategórie údajov:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailová adresa a žiadosť;
  • prípadne ďalšie informácie poskytnuté dotknutou osobou

  Tieto OÚ sú využívané predovšetkým na:

  • komunikáciu s verejnosťou, zasielanie a poskytovanie informácií, odpovedí;
  • získavanie obchodných príležitostí, prijatie a reakcia na dopyt potenciálnych klientov;
  • potenciálne získavanie ľudského kapitálu, uchádzačov o pracovné miesto;
  • iné odpovede pre zadávateľov správy podľa jej predmetu;

 3. Objednávka služieb

 4. Spracúvanie osobných údajov existujúcich i potenciálnych zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov sa na tento účel vykonáva na základe plnenia zmluvy t.j.:

  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, alebo na plnenie žiadosti dotknutej osoby o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Overhead s.r.o.
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na efektívnu komunikáciu a riadenie obchodných vzťahov.

  Okruh spracovaných osobných údajov:

  • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa;
  • iné osobné údaje vyplývajúce zo zákonnej povinnosti pre plnenie zmlúv a záväzkov;
  • e-mailová komunikácia s dotknutou osobou,
  • príp. ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva počas platnosti zmluvného vzťahu, trvania obchodného záväzku, a po jeho ukončení sa osobné údaje ďalej uchovávajú po dobu maximálne 5 rokov. Následne sa uchovávajú len nevyhnutné osobné údaje vyplývajúce zo zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje 10 rokov na uchovávanie účtovných záznamov.

  Poskytnutie osobných údajov v rozsahu plnenia obchodných zmlúv a záväzkov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je preto povinná poskytnúť osobné údaje na tento účel, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 5. Tvorba audiovizuálnych záznamov

 6. Spoločnosť Overhead s.r.o využíva za účelom tvorby audiovizuálnych záznamov aj drony. Tie sú využívané na nasledovné účely:

  • Letecké a termografické inšpekcie
  • Fotogrametrické 3D modelovanie a merania
  • Mapovanie
  • Vytváranie vizualizácií a prezentačných videí

  Pri vykonávaní týchto činností môže dôjsť k neúmyselnému zaznamenaniu obrazovej podobizne okoloidúcich osôb – vytváraniu audiovizuálnych a vizuálnych záznamov osôb (t.j. fotografie a video). V prípade, že by mohla byť takto zaznamená osoba identifikovaná, bude zo záznamov nenávratne vymazaná pomocou SW nástrojov a aplikácií hneď pri prvom spracúvaní týchto záznamov, najneskôr do 30 pracovných dní od vytvorenia záznamu. Ďalšie spracúvanie osobných údajov po tomto výmaze už nie je možné.

  Pokiaľ sa jedná o objednávku na nasnímanie firemnej, súkromnej ale verejnej udalosti, organizátor podujatia je zabezpečí riadne oboznámenie účastníkov podujatia o tvorbe takýchto audiovizuálnych záznamov zabezpečí adekvátnu ochranu osobných údajov v rámci nariadenia GDPR. V prípade, že spoločnosť Overhead s.r.o využije pre tvorbu audiovizuálneho záznamu komparz, každý zúčastnený je oboznámený o GDRP a poskytne písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

 7. Marketing

 8. Pod marketingom sa rozumejú činnosti za účelom udržateľnosti na trhu a vytvárania nových potenciálnych obchodných príležitosti.

  Na základe oprávneného záujmu spoločnosť Overhead s.r.o spracováva osobné údaje svojich existujúcich i potenciálnych zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.

  Osobné údaje ďalších dotknutých osôb sú spracované len s ich výslovným súhlasom

  Oprávnený záujem podľa Nariadenia EÚ čl. 6 ods.1 písm. f) a Preambuly Nariadenia EÚ – bodu 47: predstavuje spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu ak nad oprávneným záujmom neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi – napr. v postavení klienta alebo v jeho službách.

  Okruh spracovaných osobných údajov:

  • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa
  • mailová komunikácia s dotknutou osobou
  • príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla

  Spomenuté OÚ sú spracovávané na nasledovné účely:

  • Zasielanie newsletterov
   Napr. Rozšírenie portfólia
  • Zasielanie oznámení
   Napr. e-pohľadnice ku rôznym významným sviatkom, dôležité informácie týkajúce sa spoločnosti

  Osobné údaje dotknutej osoby (potenciálny obchodný partner / zákazník / dodávateľ) sa spracúvajú počas zmluvného vzťahu, trvania obchodného záväzku, a po jeho ukončení maximálne po dobu 5 rokov. Tieto dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely. Spoločnosť Overhead s.r.o. v takom prípade námietku akceptuje a spracúvanie osobných údajov na marketingové aktivity nebude ďalej voči dotknutej osobe vykonávať.

  V prípade, že dotknutá osoba (ďalšia dotknutá osoba) udelila svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, jej osobné údaje sa budú spracúvať výlučne po dobu platnosti udeleného súhlasu.

Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 6

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

§ 7

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 - zákona o ochrane osobných údajov sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

§ 8

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

§ 9

Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

§ 10

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov.

§ 11

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

§ 12

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Využívanie doplnkov pre sociálne médiá (ďalej “doplnky”)

Spoločnosť Overhead s.r.o. momentálne využíva nasledovné doplnky: Facebook, Instagram, LinkedIn, Sketchfab a Youtube

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv, vyhľadajte príslušných poskytovateľov a ich zásady ochrany osobných údajov:

Pokiaľ sa rozhodnete odhlásiť sa od používania týchto doplnkov a iných súborov cookie, môžete súbory cookie zablokovať úpravou nastavení vo vašom internetovom prehliadači.

Využívanie Cookies a Pixel Tagov

Overhead s.r.o. používa rôzne metódy vrátane súborov cookie a pixel tagov. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači na uchovávanie vytrvalosti v spojení s internetovým prehliadačom, ktorý používate a prostredníctvom ktorého cez nás prechádzajú niektoré konkrétne informácie. Obidve tieto metódy slúžia iba na zvýšenie používateľského komfortu a na meranie efektívnosti našej reklamy. Ani jeden z nich nemôže iniciovať programy. Používame cookies a pixel tagy, aby sme mohli vytvárať lepšie zacielené reklamy a vylepšiť naše online prostredie.

Súbory cookie je možné zablokovať úpravou v nastaveniach vo vašom internetovom prehliadači; to však môže deaktivovať niektoré funkcie na tejto webovej stránke.

Pokiaľ sa rozhodnete odhlásiť sa od používania pixel tagov, upraviť ich je možné na Facebook a LinkedIn stránke.

Služba analýzy webu Google Analytics

Táto webstránka používa Google Analytics, čo je služba analýzy siete od spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google). Google Analytics používa textové súbory cookies, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webstránky. Informácie vytvorené pomocou súboru cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Z pohľadu Európskej únie v USA neexistuje príslušná „primeraná úroveň ochrany“ pre normu EÚ na spracovanie osobných údajov. Táto úroveň ochrany sa však dá nahradiť pre jednotlivé spoločnosti certifikáciou podľa takzvaného EU-U.S. Privacy Shield. Spoločnosť Google je certifikovaná podľa EU-U.S. Privacy Shield.

Súbory cookie je možné zablokovať úpravou v nastaveniach vo vašom internetovom prehliadači; to však môže deaktivovať niektoré funkcie na tejto webovej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, ktoré treba riešiť, vyhľadajte príslušných poskytovateľov a ich zásady ochrany osobných údajov:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Služba Google AdWords

Spoločnosť Overhead s.r.o (ďalej „spoločnosť“) využíva na sledovanie konverzií službu Google AdWords. Ak doktnutá osoba klikla na reklamu doručenú spoločnosťou Google a tá ju presmerovala na webové stránky spoločnosti, služba Google AdWords do vášho počítača uloží súbor cookie. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa umiestni, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie nie sú osobne identifikovateľné. Ak používateľ navštívi určité stránky na webe spoločnosti Overhead s.r.o. a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, Overhead s.r.o. a Google bude môcť zistiť, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na túto stránku. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Overhead s.r.o a Google dostanú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a prešli na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nebudú však dostávať žiadne informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať ako používateľa.

Súbory cookie je možné zablokovať úpravou v nastaveniach vo vašom internetovom prehliadači; to však môže deaktivovať niektoré funkcie na tejto webovej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, ktoré treba riešiť, vyhľadajte príslušných poskytovateľov a ich zásady ochrany osobných údajov:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči spoločnosti Overhead s.r.o

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané,
 • vyžiadať vysvetlenie ako sú osobné údaje spracované
 • vyžiadať si výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať výmaz týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na spoločnosť Overhead s.r.o alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť vo forme písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Overhead s.r.o, prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky. Aktuálne kontaktné informácie sú uvedené na webovej stránky spoločnosti Overhead s.r.o. v sekcii Kontakt.